Zagrożenia i ryzyka

Wyliczenia dotyczące stopy zwrotu z inwestycji w poszczególne nieruchomości mają charakter wyłącznie reklamowy, poglądowy, nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych lub zbliżonych wyników i nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. O ile nie zaznaczono inaczej, podane wyliczenia nie uwzględniają obciążeń podatkowych. Wyliczenia mogą się różnić od rzeczywistych parametrów wynikających z umów zawartych przez inwestora.

Nabywca nieruchomości (inwestor) musi liczyć się z możliwością spadku wartości zakupionej nieruchomości w czasie, jak też nieuzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, czy nawet poniesienia straty.

Na niemożność uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego mogą mieć wpływ w szczególności, lecz nie jedynie, takie czynniki jak:

 1. działanie siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne, i niezależne od Horyzont Inwestycji, któremu nie można zapobiec i przeciwdziałać przy należytej staranności, w szczególności takie jak pandemia, epidemia, atak terrorystyczny, wojna, klęska żywiołowa, nagłe i gwałtowne zjawiska przyrodnicze;
 2. inflacja, co dotyczy zmieniającej się siły nabywczej kapitału, ulokowanego w zakup nieruchomości lub gdy dochód z inwestycji nie dorównuje zbyt szybko wzrastającym kosztom utrzymania;
 3. zmiana cen towarów i usług;
 4.  wzrost kosztów, wynikający przede wszystkim z długiego okresu realizacji inwestycji;
 5. zmiana przepisów prawa (przede wszystkim szeroko rozumianego prawa podatkowego oraz przepisów z sektora nieruchomości), polegający m.in. na nałożeniu dodatkowych obowiązków i obciążeń;
 6. ingerencja państwa miejsca położenia nieruchomości w rynek nieruchomości np. wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne;
 7. zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne mające wpływ na sektor nieruchomości;
 8. niekorzystne zmiany stóp procentowych;
 9.  zmiany kursu walut np. w przypadku waloryzacji płatności umów proporcjonalnie do zmian kursowych innej waluty;
 10. niepewne zmiany po stronie popytu oraz podaży;
 11. zmiana preferencji nabywców, korespondująca z ryzykiem związanym z jakością nieruchomości, zmianą dochodów w gospodarstwach domowych, zmianą modelu życia czy też zmianą modelu rodziny;

Horyzont Inwestycji zastrzega, że informacje przedstawiane w udostępnianych materiałach i publikowanych treściach, w jakiejkolwiek formie, są zbierane i redagowane z należytą starannością, na podstawie źródeł uznanych przez Horyzont Inwestycji za wiarygodne, jednakże Horyzont Inwestycji nie gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. W momencie przystępowania do inwestycji, z uwagi na jej specyfikę, wspomniane informacje mogą być nieaktualne. W przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych w oparciu o jakiekolwiek materiały autorstwa lub udostępniane przez Horyzont Inwestycji lub osoby działające w jej imieniu, w jakiejkolwiek postaci, w jakikolwiek sposób, inwestor powinien uzyskać potwierdzenie ich aktualności.

Horyzont Inwestycji zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej informacji, dlatego każdorazowo przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien uzyskać potwierdzenie ich aktualności.

Horyzont Inwestycji to spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tadeusza Kościuszki 82/10, 50-441 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000860873, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, NIP: 8992885915, REGON: 387066401, kapitał zakładowy: 5 000 zł.